Regulamin organizacyjny Muzeum Kaszubskiego

Załącznik nr 1

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM KASZUBSKIEGO

IM. FRANCISZKA TREDERA W KARTUZACHRozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Regulamin organizacyjny Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach określa jego organizację wewnętrzną, oraz główne zadania działów Muzeum i zakresy obowiązków zatrudnionych w Muzeum pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

 2. Regulamin organizacyjny Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach nadawany jest przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora.

 3. Ilekroć w regulaminie mówi się o:

1) Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

2) dziale – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną.

 

 

Rozdział II

Zakres kierowania i zarządzania muzeum

§ 2

 

1. Działalnością Muzeum kieruje dyrektor, który reprezentuje Muzeum na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, ekonomiczno-finansowej i administracyjnej

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

4) opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych

5) podejmowanie decyzji finansowych oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi

6) nadzór na redakcją publikacji muzealnych,

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

8) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

5. Dyrektor Muzeum bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Dział Etnograficzno-Historyczny

2) Dział Naukowo-edukacyjny

oraz samodzielne stanowiska pracy: główny księgowy, kwalifikowany opiekun ekspozycji.

 

Rozdział III

Organizacja Muzeum

 

§ 3

 

1.Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach posiada następujące działy:

 

 1. Dział Etnograficzno – Historyczny

 2. Dział Naukowo – Edukacyjny

 

2.W działalności podstawowej Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach posiada następujące komórki organizacyjne:

 1. Archiwum Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach podlegające pod Dział Etnograficzno – Historyczny

 2. Czytelnia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach podlegające pod Dział Naukowo – Edukacyjny

 

 1. Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach posiada następujące samodzielne stanowiska administracyjne i komórki organizacyjne pełniące funkcje usługowe wobec statutowych celów Muzeum:

 1. Główny Księgowy

 2. Obsługa – kwalifikowany opiekun ekspozycji,

 

 

 

Rozdział IV

Zadania Komórek Organizacyjnych Muzeum

 

§ 4

 

Dział Etnograficzno - Historyczny

 

1.Do zadań działu należy:

 1. gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym zakresie;

 2. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

 3. urządzanie wystaw stałych i czasowych;

 4. konserwację zbiorów;

 5. katalogowanie i naukowe opracowywanie pozyskanych zabytków, dokumentowanie i publikowanie ich wyników w wydawnictwach naukowych, popularnonaukowych, prasie, informatorach i drukach luźnych,

 6. opieka merytoryczna nad muzealiami

 7. udostępniania zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych;

 8. promowanie twórczości regionalnej;

 9. współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania.

 10. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów,

 11. Prowadzenie prac związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem zbiorów

 

 

§ 5

 

Archiwum Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach

 

1. Archiwum Muzeum Kaszubskiego (AMKK) jest komórką organizacyjną, podlegającą Działowi Etnograficzno- Historycznemu.

2. Do zadań Archiwum d należy:

1)    gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z merytoryczną działalnością Muzeum, niezależnie od nośników, na jakich została utrwalona;
2)    gromadzenie i ewidencjonowanie jednostek archiwalnych przekazywanych przez Działy merytoryczne;
3)    inwentaryzowanie, klasyfikowanie i prowadzenie katalogu jednostek archiwalnych;
6)    udostępnianie archiwaliów do celów naukowych i wystawienniczych;
7)    dbałość o zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczenia archiwaliów oraz sprawowanie systematycznego nadzoru nad stanem ich zachowania.

 

§ 6

Dział Naukowo – Edukacyjny

 

1.Do zadań działu należy;

 

 1. opracowywanie muzealiów z zakresu etnografii i historii, wprowadzanie danych do elektronicznych baz ewidencyjnych zbiorów muzealnych,

 2. udostępnianie muzealiów do celów wystawienniczych w Muzeum Kaszubskim oraz innych właściwych instytucji kultury

 3. organizowanie wystaw stałych, czasowych, objazdowych oraz współpraca w tej dziedzinie z Działem Etnograficzno – Historycznym Muzeum

 4. prowadzenie prelekcji, odczytów itp. we współdziałaniu z pracownikami merytorycznymi muzeów lub instytucji i stowarzyszeń kulturalnych o podobnych celach statutowych

 5. Przeprowadzanie kwerend w zbiorach muzealnych,

 6. Prowadzenie prac związanych z przygotowaniem eksponatów do prezentacji na wystawie głównej muzeum.

 7. Promocja muzeum prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie oraz popularyzacja zbiorów Muzeum i wyników badań w zakresie pracy Działu,

 8. opieka nad ekspozycjami, wystawami stałymi i czasowymi oraz bezpieczeństwem zgromadzonych tam eksponatów;

 9. właściwe utrzymanie ekspozycji oraz ich sezonowego i obrzędowego wystroju,

 10. organizacja ruchu i obsługa zwiedzających w sektorze wejściowym,

 11.   prowadzenie recepcji i sklepiku muzealnego,

 

§ 7

 

Czytelnia Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach


1.    Czytelnia jest komórką organizacyjną, do której zadań należy:

1)    realizacja aktywnego programu wzbogacania księgozbioru, jako podstawy merytorycznej działalności Muzeum;
2)    katalogowanie zbiorów bibliotecznych;
3)    obsługa czytelników zgodnie z regulaminem udostępniania

2.     Biblioteka podlega Działowi Naukowo Edukacyjnemu i współpracuje z Działem Etnograficzno – Historycznym.

§ 8

Główny księgowy

 

1.Stanowisko podlega dyrektorowi Muzeum.

2.Do zadań głównego księgowego należy:

1) Prowadzenie rachunkowości muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami

2) Prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej

3) dokonywanie wszelkich operacji finansowych Muzeum,

4) prowadzenie kontroli finansowej

5) sporządzanie sprawozdań i planów finansowych

6) sprawozdawczość finansowa i statystyczna

7) opracowywanie instrukcji obiegu kontroli dokumentów finansowych, instrukcji kasowej, inwentaryzacyjnej i procedur kontroli finansowej

 1. nadzór nad gospodarką rzeczowo-materiałową i mieniem Muzeum

 

§ 9

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

 

1.Do zadań kwalifikowanego opiekuna ekspozycji należy:

1) utrzymanie czystości i porządku terenu

2) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ekspozycyjnych

3) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa sal wystawowych oraz zgromadzonych w nich eksponatów

4) zawiadamianie dyrektora o uszkodzeniach wystroju wnętrz i eksponatów

5) odnotowywanie każdego ruchu eksponatów do i z sali wystawowej w „stanowiskowej książce dyżurów”

6) ostrożne obchodzenie się z eksponatami, w sposób podany przez pracowników merytorycznych

7) kulturalne i taktowne zachowywanie się w stosunku do gości muzeum. Udzielanie niezbędnych informacji

8) zachowanie szczególnej ostrożności podczas używania substancji toksycznych i łatwopalnych – czyszczących lub konserwujących

9) utrzymywanie czystości w rejonach wyznaczonych do obsługi

§ 10Zadania pracowników Muzeum, ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności oraz podległość służbową określają zakresy czynności ustalone przez Dyrektora.

Rozdział VRegulamin Organizacyjny Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie zatwierdzony został mocą Uchwały Nr 440/01- Załącznik nr 8 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.08.2001 r. w sprawie wyrażania opinii odnośnie projektów regulaminów organizacyjnych niektórych instytucji kultury, prowadzonych przez Wojewóztwo Małopolskie.

Postanowienia końcowe

 

§ 11

 

Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

Zał. 1 do reg.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MUZEUM KASZUBSKIEGO

IM. F. TREDERA W KARTUZACH

 

KUSTOSZ –

DYREKTOR

 

 

Działalność merytoryczna

administracja i obsługa

 

 

 

 

 

Dział Etnograficzno – Historyczny

 

Dział Naukowo – Edukacyjny

 

 

Księgowość /

Obsługa

Asystent

 

Archiwum Muzeum Czytelnia

Kaszubskiego Muzeum Kaszubskiego

 

 

 

przewodnicy

 

 

Główny księgowy

 

 

 

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

 

Wykaz etatów Muzeum Kaszubskiego

 

Pracownicy merytoryczni – 4
Starszy kustosz – dyrektor 1

Przewodnik – 2

asystent - 1

Pracownicy administracji - 2/8

Główny księgowy 2/8

 

Pracownicy obsługi – 6/8

Kwalifikowany opiekun ekspozycji - 6/8

Łącznie etatów – 5

 

 

 

Zarządzenie Wewnętrzne nr

z dnia

Dyrektora Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach

 

 

Na podstawie statutu Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach nadanego Uchwałą Nr VII/86/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 kwietnia 2015 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin Organizacyjny Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulamin Organizacyjny Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera z dnia 1.07.2000 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

02 styczeń 2020
Plakat oraz karta uczestnika (pobierz)  
27 grudzień 2019
W sobotę 14 grudnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się koncert „Czësto nowé kaszëbsczé spiéwë swiatowé” w wykonaniu Kaszubskiego Duo Artystycznego „We Dwa Kònie”. Kaszubskie Duo tworzą absolwen...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz