Regulamin organizacyjny Muzeum

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM KASZUBSKIEGO

IM. FRANCISZKA TREDERA W KARTUZACHRozdział I

Podstawa prawna działania Muzeum

§ 1

 

Muzeum Kaszubskie  im.  Franciszka Tredera w Kartuzach działa na  podstawie:

1. Ustawy  z  dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą o muzeach”,

2.ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz.406, z późń. zm.),

3. ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.),

4. ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885, z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330,  z późn.zm.),

6. statutu Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

 

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 2

 

 1. Regulamin organizacyjny Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach określa jego organizację wewnętrzną, oraz główne zadania działów Muzeum i zakresy obowiązków zatrudnionych w Muzeum pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

 2. Regulamin organizacyjny Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach nadawany jest przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora.

 3. Ilekroć w regulaminie mówi się o:

1) Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

2) dziale – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną.

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i kierowanie Muzeum

§ 3

 

1. Działalnością Muzeum kieruje dyrektor, który reprezentuje Muzeum na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej, ekonomiczno-finansowej i administracyjnej

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

5) podejmowanie decyzji finansowych oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,

6) nadzór na redakcją publikacji muzealnych,

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

8) sprawowanie nadzoru nad kontrolą zarządczą,

9) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

5. Podczas nieobecności dyrektora muzeum, jego obowiązki pełni osoba posiadająca upoważnienie dyrektora.

6. Dyrektor Muzeum bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Dział Etnograficzno-Historyczny

2) Dział Naukowo-edukacyjny

oraz samodzielne stanowiska pracy: główny księgowy, kwalifikowany opiekun ekspozycji.

 

 

Rozdział IV

Organizacja Muzeum

§ 4

 

1.Muzeum posiada następujące działy:

 

 1. Dział Etnograficzno – Historyczny

 2. Dział Naukowo – Edukacyjny

 

2.W działalności podstawowej Muzeum posiada następujące komórki organizacyjne:

 1. Archiwum Muzeum Kaszubskiego podlegające pod Dział Etnograficzno – Historyczny

 2. Czytelnia Muzeum Kaszubskiego podlegająca pod Dział Naukowo – Edukacyjny

3. Muzeum posiada następujące samodzielne stanowiska administracyjne i komórki organizacyjne pełniące funkcje usługowe wobec statutowych celów Muzeum:

 1. Główny Księgowy

 1. Obsługa – kwalifikowany opiekun ekspozycji.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

 

 

 

 

 

Rozdział V

Zakres działania działów i komórek organizacyjnych

§ 5

Dział Etnograficzno - Historyczny

 

1.Do zadań działu należy:

 1. gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym zakresie,

 2. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

 3. urządzanie wystaw stałych i czasowych,

 4. konserwację zbiorów,

 5. katalogowanie i naukowe opracowywanie pozyskanych zabytków, dokumentowanie i publikowanie ich wyników w wydawnictwach naukowych, popularnonaukowych, prasie, informatorach i drukach luźnych,

 6. opieka merytoryczna nad muzealiami,

 7. udostępniania zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

 8. promowanie twórczości regionalnej,

 9. współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania,

 10. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów,

 11. prowadzenie prac związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem zbiorów.

 

§ 6

 

Archiwum Muzeum Kaszubskiego

 

1. Archiwum Muzeum Kaszubskiego (AMK) jest komórką organizacyjną, Działu Etnograficzno- Historycznego

2. Do zadań Archiwum należy:

1)  gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z merytoryczną działalnością Muzeum, niezależnie od nośników, na jakich została utrwalona,
2)  gromadzenie i ewidencjonowanie jednostek archiwalnych przekazywanych przez Działy merytoryczne,
3) inwentaryzowanie, klasyfikowanie i prowadzenie katalogu jednostek archiwalnych,
6)  udostępnianie archiwaliów do celów naukowych i wystawienniczych,
7)  dbałość o zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczenia archiwaliów oraz sprawowanie systematycznego nadzoru nad stanem ich zachowania.

 

§ 7

 

Dział Naukowo – Edukacyjny

 

1.Do zadań działu należy:

 

 1. opracowywanie muzealiów z zakresu etnografii i historii, wprowadzanie danych do elektronicznych baz ewidencyjnych zbiorów muzealnych,

 2. udostępnianie muzealiów do celów wystawienniczych w Muzeum Kaszubskim oraz innych właściwych instytucji kultury

 3. organizowanie wystaw stałych, czasowych, objazdowych oraz współpraca w tej dziedzinie z Działem Etnograficzno – Historycznym Muzeum,

 4. prowadzenie prelekcji, odczytów itp. we współdziałaniu z pracownikami merytorycznymi muzeów lub instytucji i stowarzyszeń kulturalnych o podobnych celach statutowych,

 5. przeprowadzanie kwerend w zbiorach muzealnych,

 6. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem eksponatów do prezentacji na wystawie głównej muzeum,

 7. promocja muzeum prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie oraz popularyzacja zbiorów Muzeum i wyników badań w zakresie pracy Działu,

 8. opieka nad ekspozycjami, wystawami stałymi i czasowymi oraz bezpieczeństwem zgromadzonych tam eksponatów,

 9. właściwe utrzymanie ekspozycji oraz ich sezonowego i obrzędowego wystroju,

 10. organizacja ruchu i obsługa zwiedzających w sektorze wejściowym,

 11.  prowadzenie recepcji i sklepiku muzealnego.

 

§ 8

 

 

Czytelnia Muzeum Kaszubskiego


1.    Do zadań czytelni należy:

1)    realizacja aktywnego programu wzbogacania księgozbioru, jako podstawy merytorycznej działalności Muzeum,
2)    katalogowanie zbiorów bibliotecznych,
3)    obsługa czytelników zgodnie z regulaminem udostępniania.

 

§ 9

Główny księgowy

 

1.Stanowisko podlega dyrektorowi Muzeum.

2.Do zadań głównego księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej,

3) dokonywanie wszelkich operacji finansowych Muzeum,

4) prowadzenie kontroli finansowej,

5) sporządzanie sprawozdań i planów finansowych,

6) sprawozdawczość finansowa i statystyczna,

7) opracowywanie instrukcji obiegu kontroli dokumentów finansowych, instrukcji kasowej, inwentaryzacyjnej i procedur kontroli finansowej,

8)nadzór nad gospodarką rzeczowo-materiałową i mieniem Muzeum.

 

§ 10

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

 

1.Do zadań kwalifikowanego opiekuna ekspozycji należy:

1) utrzymanie czystości i porządku terenu,

2) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ekspozycyjnych,

3) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa sal wystawowych oraz zgromadzonych w nich eksponatów,

4) zawiadamianie dyrektora o uszkodzeniach wystroju wnętrz i eksponatów,

5) odnotowywanie każdego ruchu eksponatów do i z sali wystawowej w „stanowiskowej książce dyżurów”,

6) ostrożne obchodzenie się z eksponatami, w sposób podany przez pracowników merytorycznych,

7) kulturalne i taktowne zachowywanie się w stosunku do gości muzeum, udzielanie niezbędnych informacji,

8) zachowanie szczególnej ostrożności podczas używania substancji toksycznych i łatwopalnych – czyszczących lub konserwujących,

9) utrzymywanie czystości w rejonach wyznaczonych do obsługi.

 

 

§ 11

    Zadania pracowników Muzeum, ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności oraz podległość służbową określają zakresy czynności ustalone przez Dyrektora.

Rozdział VIRegulamin Organizacyjny Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie zatwierdzony został mocą Uchwały Nr 440/01- Załącznik nr 8 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.08.2001 r. w sprawie wyrażania opinii odnośnie projektów regulaminów organizacyjnych niektórych instytucji kultury, prowadzonych przez Wojewóztwo Małopolskie.

Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 

 

 

Aktualności

02 styczeń 2020
Plakat oraz karta uczestnika (pobierz)  
27 grudzień 2019
W sobotę 14 grudnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się koncert „Czësto nowé kaszëbsczé spiéwë swiatowé” w wykonaniu Kaszubskiego Duo Artystycznego „We Dwa Kònie”. Kaszubskie Duo tworzą absolwen...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz