Załącznik nr 1

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM KASZUBSKIEGO

 IM. FRANCISZKA TREDERA W KARTUZACH

 

Rozdział I

Podstawa prawna działania Muzeum

§ 1

 

Muzeum Kaszubskie  im.  Franciszka Tredera w Kartuzach działa na  podstawie:

1. Ustawy  z  dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą o muzeach”,

2.ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności  kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz.406, z późń. zm.),

3. ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.),

4. ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885, z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330,  z późn.zm.),

6. statutu Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

 

Rozdział II

                                                           Postanowienia ogólne

§ 2

 

1.     Regulamin organizacyjny Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach określa jego organizację wewnętrzną, oraz główne zadania działów Muzeum i zakresy obowiązków zatrudnionych w Muzeum pracowników działalności podstawowej, administracji  i obsługi.

2.     Regulamin organizacyjny Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach nadawany jest przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora.

3.          Ilekroć w regulaminie mówi się o:

1)  Muzeum  – należy przez to rozumieć  Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

2)  dziale – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną.

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i kierowanie Muzeum

§ 3

 

1. Działalnością Muzeum kieruje dyrektor, który reprezentuje Muzeum na  zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.

2.  Do zakresu działania dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej,  ekonomiczno-finansowej i administracyjnej

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom planów rzeczowych  i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

5) podejmowanie decyzji finansowych oraz racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,

6) nadzór na redakcją publikacji muzealnych,

7) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

8) sprawowanie nadzoru nad kontrolą zarządczą,

9) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

10) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

4. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

5. Podczas nieobecności dyrektora muzeum, jego obowiązki pełni osoba posiadająca upoważnienie dyrektora.

6.  Dyrektor Muzeum bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne  i stanowiska pracy:

1) Dział Etnograficzno-Historyczny

2) Dział Naukowo-edukacyjny

oraz  samodzielne stanowiska pracy: główny księgowy, kwalifikowany opiekun ekspozycji.

 

 

Rozdział IV

Organizacja Muzeum

§ 4

 

1.Muzeum  posiada następujące działy:

 

1)    Dział Etnograficzno – Historyczny

2)    Dział Naukowo – Edukacyjny 

 

2.W działalności podstawowej Muzeum posiada następujące komórki organizacyjne:

1)    Archiwum Muzeum Kaszubskiego podlegające pod Dział Etnograficzno – Historyczny

2)    Czytelnia Muzeum Kaszubskiego  podlegająca pod Dział Naukowo – Edukacyjny

3. Muzeum  posiada następujące samodzielne stanowiska administracyjne i komórki organizacyjne pełniące funkcje usługowe wobec statutowych celów Muzeum:

a.    Główny Księgowy

b.    Obsługa – kwalifikowany opiekun ekspozycji.

4.    Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

 

 

 

 

 

Rozdział V

Zakres działania działów i komórek organizacyjnych

§ 5

Dział Etnograficzno  - Historyczny

 

1.Do zadań działu należy:

1)    gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym zakresie,

2)    przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

3)    urządzanie wystaw stałych i czasowych,

4)    konserwację zbiorów,

5)    katalogowanie i naukowe opracowywanie pozyskanych zabytków, dokumentowanie i publikowanie ich wyników w wydawnictwach naukowych, popularnonaukowych, prasie, informatorach i drukach luźnych,

6)    opieka merytoryczna nad muzealiami,

7)    udostępniania zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

8)    promowanie twórczości regionalnej,

9)    współpraca oraz wymiana doświadczeń z podobnymi działami innych muzeów, instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami o zbliżonym zakresie działania,

10) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystanie ze zbiorów,

11) prowadzenie prac  związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem zbiorów.

 

§ 6

 

Archiwum Muzeum Kaszubskiego

 

1. Archiwum Muzeum Kaszubskiego (AMK)  jest komórką organizacyjną,  Działu Etnograficzno- Historycznego

 2. Do zadań Archiwum  należy:

1)  gromadzenie, przechowywanie i ewidencjonowanie dokumentacji związanej z merytoryczną działalnością Muzeum, niezależnie od nośników, na jakich została utrwalona,
2)  gromadzenie i ewidencjonowanie jednostek archiwalnych przekazywanych przez Działy merytoryczne,
3) inwentaryzowanie, klasyfikowanie i prowadzenie katalogu jednostek archiwalnych,
6)  udostępnianie archiwaliów do celów naukowych i wystawienniczych,
7)  dbałość o zapewnienie właściwych warunków przechowywania i zabezpieczenia archiwaliów oraz sprawowanie systematycznego nadzoru nad stanem ich zachowania.

 

§ 7

 

Dział Naukowo – Edukacyjny

 

1.Do zadań działu należy:

 

1)    opracowywanie muzealiów  z zakresu etnografii i historii, wprowadzanie danych do elektronicznych baz ewidencyjnych zbiorów muzealnych,

2)    udostępnianie muzealiów  do celów wystawienniczych w Muzeum Kaszubskim oraz innych właściwych instytucji kultury

3)    organizowanie wystaw stałych, czasowych, objazdowych oraz współpraca w tej dziedzinie z Działem Etnograficzno – Historycznym Muzeum,

4)    prowadzenie prelekcji, odczytów itp. we współdziałaniu z pracownikami merytorycznymi muzeów lub instytucji i stowarzyszeń kulturalnych o podobnych celach statutowych,

5)    przeprowadzanie kwerend w zbiorach muzealnych,

6)    prowadzenie prac związanych z przygotowaniem eksponatów do prezentacji na wystawie głównej muzeum,

7)    promocja muzeum prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie oraz popularyzacja zbiorów Muzeum i wyników badań w zakresie pracy Działu,

8)    opieka nad ekspozycjami, wystawami stałymi i czasowymi oraz bezpieczeństwem zgromadzonych tam eksponatów,

9)    właściwe utrzymanie ekspozycji oraz ich sezonowego i obrzędowego wystroju,

10) organizacja ruchu i obsługa zwiedzających w sektorze wejściowym,

11)   prowadzenie recepcji i sklepiku muzealnego.

 

§ 8

 

 

Czytelnia Muzeum Kaszubskiego


1.    Do zadań czytelni należy:

1)    realizacja aktywnego programu wzbogacania księgozbioru, jako podstawy merytorycznej działalności Muzeum,
2)    katalogowanie zbiorów bibliotecznych,
3)    obsługa czytelników zgodnie z regulaminem udostępniania.

 

§ 9

Główny księgowy

 

1.Stanowisko podlega dyrektorowi Muzeum.

2.Do zadań głównego księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej,

3)  dokonywanie wszelkich operacji finansowych Muzeum,

4) prowadzenie kontroli finansowej,

5) sporządzanie sprawozdań i planów finansowych,

6) sprawozdawczość finansowa i statystyczna,

7) opracowywanie  instrukcji obiegu kontroli dokumentów finansowych, instrukcji kasowej, inwentaryzacyjnej i procedur kontroli finansowej,

8)nadzór nad gospodarką rzeczowo-materiałową i mieniem Muzeum.

 

§ 10

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

 

1.Do zadań kwalifikowanego opiekuna ekspozycji należy:

1) utrzymanie czystości i porządku terenu,

2) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach ekspozycyjnych,

3) zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa sal wystawowych oraz zgromadzonych w nich eksponatów,

4) zawiadamianie dyrektora o uszkodzeniach wystroju wnętrz i eksponatów,

5) odnotowywanie każdego ruchu eksponatów do i z sali wystawowej w „stanowiskowej książce dyżurów”,

6) ostrożne obchodzenie się z eksponatami, w sposób podany przez pracowników merytorycznych,

7) kulturalne i taktowne zachowywanie się w stosunku do gości muzeum, udzielanie niezbędnych informacji,

8) zachowanie szczególnej ostrożności podczas używania substancji toksycznych i łatwopalnych – czyszczących lub konserwujących,

9) utrzymywanie czystości w rejonach wyznaczonych do obsługi.

 

 

§ 11

    Zadania pracowników Muzeum, ich uprawnienia i zakres odpowiedzialności oraz podległość służbową określają  zakresy czynności ustalone przez Dyrektora.

Rozdział VIRegulamin Organizacyjny Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie zatwierdzony został mocą Uchwały Nr 440/01- Załącznik nr 8 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.08.2001 r. w sprawie wyrażania opinii odnośnie projektów regulaminów organizacyjnych niektórych instytucji kultury, prowadzonych przez Wojewóztwo Małopolskie.

Postanowienia końcowe

§ 12

1.    Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Statut

 Uchwała

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

Zamówienia publiczne

Plany, sprawozdania

Aktualności

02 styczeń 2020
Plakat oraz karta uczestnika (pobierz)  
27 grudzień 2019
W sobotę 14 grudnia w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach odbył się koncert „Czësto nowé kaszëbsczé spiéwë swiatowé” w wykonaniu Kaszubskiego Duo Artystycznego „We Dwa Kònie”. Kaszubskie Duo tworzą absolwen...

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz