Wstęp deklaracji

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://www.muzeum-kaszubskie.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
ul. Kościerska 1
83-300 Kartuzy

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Grafiki i zdjęcia z wydarzeń wytworzone po 17 października 2020 roku posiadają opis alternatywny

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

  • pliki opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-10-16

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-01-18.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Konkol
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Telefon: 58 681 14 42

   
Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Brak dostępności funkcji tłumacza języka migowego.

   
Dostępność architektoniczna

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach posiada dwa obiekty: budynek główny i budynek muzealny tzw. gospodarczy, który jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w windę, toaletę dla osób niepełnosprawnych, szerokie wejścia.

Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia: od ul. Kościerskiej 1 (wejście główne) oraz od podwórza (wejście boczne) podjazd dla wózków.

Do wejścia od ul. Kościerskiej 1 prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek główny nie jest wyposażony w windę.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze, wyłączone jest piętro z powodu braku windy czy też platformy. Jest to obiekt zabytkowy. Ze względów prawnych, takich jak np. ochrona konserwatorska budynku muzeum nie może zapewnić pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych, proponuje  dostęp alternatywny. Polega on na zapewnianiu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby (np. pomoc przy wejściu na piętro, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby Niepełnosprawne ruchowo 

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne ruchowo, mogą uzyskać pomoc w:

- pomocy poruszania się po muzeum

- kontaktu z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi ze względu na przedmiot sprawy w recepcji - na parterze budynku głównego Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego
w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523″