UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

BK.220.1.2018 Kartuzy, dnia 3.08.2018 r.


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa
poddasza budynku gospodarczego Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka
Tredera w Kartuzach

Niniejszym informuję, że Zamawiający na podstawie art 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.
zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie.


UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

DYREKTOR
mgr Barbara Kąkol
kustosz

Dokument PDF

 


 

W dniu 18.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  591280-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 

 

 

Przebudowa poddasza budynku gospodarczego Muzeum Kaszubskiego
im. Franciszka Tredera w Kartuzach

 

 

 

Znak sprawy: BK.220.1.2018

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1)  Treść ogłoszenia o zamówieniu opublikowana nr 585509-N-2018 z dnia 9.07.2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

2)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

3)  Dokumentacja techniczna

 

 

 


 

Zamówienie publiczne:

 

 

16.08.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.08.2017

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości 30 000 euro pn.:

"Ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum wełną mineralną"

 

Szczegóły w dokumentach poniżej:

Zapytanie ofertowe - str. 1

Zapytanie ofertowe - str. 2

Przedmiar robót

 

 


 

Zamówienie publiczne:

Ogłoszenie nr 74170 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.
Kartuzy: Wykonanie elektronicznych systemów zabezpieczeń
w budynku głównym Muzeum Kaszubskiego im. F. Tredera w Kartuzach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dokumenty do pobrania (naciśnij na każdym z dokumentów):

Ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf

1_17_siwz.pdf

1_17_zal_1.doc

1_17_zal_2.doc

1_17_zal_3.doc

1_17_zal_4.pdf

Materiały dodatkowe spakowane w pliku .zip:

MUZEUM KASZUBSKIE KARTUZY -budynek główny -przedmiar robót- CCTV 24.04.2017.pdf

Muzeum Kaszubskie Kartuzy- budynek główny-przedmiar robót - SSWiN 24.04.2017.pdf

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  MUZEUM KASZUBSKIE W KARTUZACH- 24.04.2017.pdf

ZBIORCZE ZESTAWIENIE URZADZEŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE DO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ - CCTV - BUDYNEK GŁÓWNY- 24.04.2017.pdf

ZBIORCZE ZESTAWIENIE URZADZEŃ PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE DO SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ - SSWiN i KD-BUDYNEK GŁÓWNY- 24.04.2017.pdf

Ilustracja przedstawiająca słup oświetleniowy:

słup oswietleniowy.jpg

 

 05.05.2017 r.

 

Treść wyjaśnień nr 1 i Modyfikacji nr 1 do treści SIWZ z dnia 05.05.2017 r.

 
Zaktualizowany przedmiar robót


Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczona w Biuletynie Zamówień PublicznychZamawiający - działając w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp - zwołuje na dzień 09.05.2017 r. godz. 12:00 zebranie zainteresowanych Wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=4a143f22-80b6-4968-b9b1-c68b76ef8aa4&path=2017%5c05%5c20170505%5c79191_2017.html 

 

Modyfikacja nr 1 z dnia 11.05.2017 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Informacja z otwarcia ofert