Sprawozdanie z działalności merytorycznej - 2021

Sprawozdanie z działalności merytorycznej - 2020

Sprawozdanie z działalności merytorycznej - 2019

Sprawozdanie z działalności merytorycznej - 2018

Sprawozdanie z działalności merytorycznej - 2017

 

 

 


 

 

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM

 

KASZUBSKIEGO W KARTUZACH ZA 2016 ROK

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach za 2016 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości 559 437,04co stanowi 105,3

6 % planu oraz poniosło koszty działalności w wysokości ogółem523 477,70tj. 98,58% planu.

Wynik finansowy za 2016 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wykazał zysk brutto w kwocie35 954,99 zł.. Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2015 r. nie wystąpiły.

IPRZYCHODY

Na przychody Muzeum za 2016r. składały się następujące pozycje:

 

   1. Dotacja budżetowa na działalność podstawową-400 000,00 zł

 

 

   1. Przychody własne- 120 389,26zł,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum – 67 037,84zł.,

- opłaty za przewodnika- 6 815,35 zł.,

- opłaty za lekcje muzealne – 9 702,50zł.

- przychody ze sprzedaży pozostałych usług- 16,26zł.

- przychody za sprzedaży towarów – 36 817,31zł.

 

   1. Pozostałe przychody operacyjne – 38 822,76 zł.

w tym:

- darowizny -2 400,00zł.

- odszkodowanie- 3 556,55 zł.

- Starostwo Powiatowe - 25 000,00 zł.

 

   1. Przychody finansowe – 225,02zł.

   1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Nakoszty Muzeum za2016r. składały się:

   1. Wynagrodzenia-266 418,09zł.

   2. Pochodne od wynagrodzeń-49 300,23 zł.

   3. Pozostałe koszty -207 759,38 zł.

   1. WYNAGRODZENIA 266 418,09 zł

W 2016r. Muzeum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości266 418,09 zł. co stanowi99,41 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

  • wynagrodzenia osobowe pracowników : 237 384,09zł w tym:

  • wynagrodzenia bezosobowe -29 034,00 zł

   1. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ 49 300,23 ZŁ

Muzeum w 2016r. poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie49 300,23 zł.

   1. POZOSTAŁE KOSZTY207 759,38ZŁ

W 2016 roku w Muzeum pozostałe koszty wyniosły kwotę 207 759,38 zł., na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

  • amortyzacja –28 933,08 zł.

  • materiały44 679,43 w tym:

- materiały konserwacyjne i remontowe -8 543,69zł.

- środki czystości- 3 434,69 zł.

- materiały biurowe-2 490,79 zł.

- wyposażenie nie zal. do środków trwałych-12 908,80zł.

- materiały do wystaw i warsztatów-9 170,63 zł.

- pren. prasy, ulotki, plakaty- 4 293,74zł.

- materiały do imprez kulturalnych -3 203,39 zł.

- zbiory biblioteczne – wyposażenie – 633,70 zł.

  • energia33 702,38 zł w tym:

- energia elektryczna- 11 175,62 zł.

- energia gazowa- 21 706,28zl.

- woda, ścieki- 820,48 zł.

  • usługi obce 70 092,95 zł w tym:

-usługi remontowe- 22 992,21zł

-przeglądy, konserwacje- 5 195,80zł.

-usługi telekomunik. i pocztowe – 3 143,43 zł.

- dozór mienia, monitoring-5 370,96zł.

- usługi informatyczne-1 467,55zł.

- usługi dot. org. wstaw, festynów-20 468,52 zł.

- nadzory incest., projekty-7 780,00 zł.

- pozostałe usługi obce - 3 674,48zł.

  • świadczenia dla na rzecz pracowników - 6 409,55zł.

  • Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty14 005,92 zł

w tym:

-opłata za śmieci- 1 118,97 zł

- podróże służbowe – 4 871,46zł.

- ubezpieczenia majątkowe – 2 122,66 zł.

- podatek VAT-3 779,00zł.

- pozostałe koszty -2 113,83 zł.

  • wartość sprzedanych towarów i usług 9 936,07zł.

 

 1. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

   1. NALEŻNOŚCI0,00 ZŁ

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi0,00 zł.

   1. ZOBOWIĄZANIA13 878,85 zł

Na koniec dzień 31 grudnia 2016 r. stan zobowiązań wynosił13 878,85zł i dotyczył następujących płatności:

  • z tytułu dostaw towarów i usług -3 745,04zł

  • z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych -6 845,81zł

  • z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 288,00 zł

Na koniec 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Muzeum na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, a wykazane salda zobowiązań niewymagalnych wynikają z bieżącego i prawidłowego funkcjonowania instytucji.

   1. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zatrudnienia wynosił5 osób przy 4,75 etatach.

   1. DOTACJE CELOWE

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach otrzymało dotacje celowe :

-- 60.000 zł na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej wbudynku głównym Muzeum Kaszubskiego. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2016 r.

Kwota dotacji zaliczanajest do przychodów równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym.

 

 

Kartuzy, 27-02-2017r.