INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM

 

KASZUBSKIEGO W KARTUZACH ZA2016 ROK

            Muzeum Kaszubskie w Kartuzach za  2016 r. osiągnęło przychody w łącznej wysokości 559 437,04  co stanowi 105,3

6 % planu oraz poniosło koszty działalności w wysokości ogółem        523 477,70  tj. 98,58% planu.

Wynik finansowy za  2016 r. w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach wykazał zysk brutto w kwocie       35 954,99 zł.. Obowiązkowe obciążenia wyniku za 2015 r. nie wystąpiły.

I       PRZYCHODY

Na przychody Muzeum za 2016r. składały się następujące pozycje:

 

   1. Dotacja budżetowa na działalność podstawową    -  400 000,00 zł

 

    

   1. Przychody własne    -  120 389,26zł,

     w tym:

     - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum – 67 037,84zł.,

     - opłaty za przewodnika  - 6 815,35 zł.,

     - opłaty za lekcje muzealne – 9 702,50zł.

     - przychody ze sprzedaży pozostałych usług  - 16,26zł.

     - przychody za sprzedaży towarów – 36 817,31zł.

 

   1. Pozostałe przychody operacyjne – 38 822,76 zł.

     w tym:

                - darowizny   -  2 400,00zł.

                - odszkodowanie  - 3 556,55 zł.

                - Starostwo Powiatowe - 25 000,00 zł.

 

   1. Przychody finansowe –  225,02zł.

   1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Na  koszty Muzeum za  2016r.  składały się:

   1. Wynagrodzenia  -  266 418,09zł.

   2. Pochodne od wynagrodzeń  -  49 300,23 zł.

   3. Pozostałe koszty -   207 759,38 zł.

   1. WYNAGRODZENIA       266 418,09 zł

W  2016r. Muzeum poniosło wydatki na wynagrodzenia w wysokości  266 418,09 zł. co stanowi  99,41 % planu.

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wypłat:

  • wynagrodzenia osobowe pracowników :  237 384,09zł w tym:

  • wynagrodzenia bezosobowe -  29 034,00 zł           

   1. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ  49 300,23 ZŁ

Muzeum w  2016r. poniosło koszty dotyczące obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie  49 300,23 zł.

   1. POZOSTAŁE KOSZTY   207 759,38ZŁ

W  2016 roku w Muzeum pozostałe koszty wyniosły kwotę  207 759,38 zł., na którą składały się następujące rodzaje kosztów:

  • amortyzacja –  28 933,08 zł.

  • materiały  44 679,43 w tym:

- materiały konserwacyjne i remontowe -  8 543,69zł.

- środki czystości  - 3 434,69 zł.

- materiały biurowe  -  2 490,79 zł.

- wyposażenie nie zal. do środków trwałych  -  12 908,80zł.

- materiały do wystaw i warsztatów  -  9 170,63 zł.

- pren. prasy, ulotki, plakaty     -  4 293,74zł.

- materiały do imprez kulturalnych -  3 203,39 zł.

- zbiory biblioteczne – wyposażenie – 633,70 zł.

  • energia  33 702,38 zł w tym:

- energia elektryczna  - 11 175,62 zł.

 - energia gazowa  - 21 706,28zl.

 - woda, ścieki  - 820,48 zł.

  • usługi obce 70 092,95 zł w tym:

-  usługi remontowe  - 22 992,21zł

-  przeglądy, konserwacje  - 5 195,80zł.

-  usługi telekomunik. i pocztowe – 3 143,43 zł.

- dozór mienia, monitoring  -   5 370,96zł.

- usługi informatyczne  -  1 467,55zł.

- usługi dot. org. wstaw, festynów  -20 468,52 zł.

- nadzory incest., projekty  -  7 780,00 zł.

- pozostałe usługi obce  - 3 674,48zł.

  • świadczenia dla na rzecz pracowników -  6 409,55zł.

  • Podatki i opłaty oraz pozostałe koszty  14 005,92 zł

         w tym:

 -opłata za śmieci  -  1 118,97 zł

- podróże służbowe – 4 871,46  zł.

- ubezpieczenia majątkowe –   2 122,66  zł.

- podatek VAT  -  3 779,00zł.

- pozostałe koszty -   2 113,83 zł.

  • wartość sprzedanych towarów i usług  9 936,07zł.

 

 1. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

   1. NALEŻNOŚCI    0,00 ZŁ

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan należności z tytułu dostaw i usług wynosi  0,00 zł.

   1. ZOBOWIĄZANIA  13 878,85 zł

Na koniec dzień 31 grudnia 2016 r. stan zobowiązań wynosił  13 878,85zł i dotyczył następujących płatności:

  • z tytułu dostaw towarów i usług -    3 745,04zł

  • z tytułu składek na rzecz ubezpieczeń społecznych -   6 845,81zł

  • z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -  3 288,00 zł

Na koniec  31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Muzeum na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, a wykazane salda zobowiązań niewymagalnych wynikają z bieżącego i prawidłowego funkcjonowania instytucji.

   1. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 grudnia  2016 roku stan zatrudnienia wynosił  5 osób przy 4,75 etatach.

   1. DOTACJE CELOWE

 Muzeum Kaszubskie w Kartuzach otrzymało dotacje celowe :

-- 60.000 zł na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w  budynku głównym Muzeum Kaszubskiego. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2016 r.

 Kwota dotacji zaliczana  jest do przychodów równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w danym roku obrotowym.

 

 

Kartuzy, 27-02-2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

17 czerwiec 2018
Zapraszamy na półkolonie, które odbędą się w dniach 10 – 14 lipca 2018 w godzinach 11.00-14.00   Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda(plik w formacie docx)    

Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Copyright © 2012

Projekt i wykonanie: Projekt i realizacja: StudioArt.biz